მასტერკლასი -,,თანამედროვე  მიღწევები  და  გამოწვევები ოპერაციულ ოდონტოლოგიასა და ენდოდონტიაში“

Master Class “Recent Advances and Challenges in Operational Odontology and Endodontics”

On September 27, 2019 Master Class “Recent Advances and Challenges in Operational Odontology and Endodontics” was held at TSMU by A. Urushadze Dental Clinic, Department of Odontology in frames of the International Festival for Science and Innovation 2019. The event was attended by school children from various public schools of Tbilisi. The event was enriched with informative show performed by the residents of the Department of Odontology.