ნინო ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის “ენდოგენური უაბაინის და მარინობუფაგენინის როლი ესენციური ჰიპერტენზიის განვითარებაში” საჯარო დაცვა

ნინო ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის “ენდოგენური უაბაინის და მარინობუფაგენინის როლი ესენციური ჰიპერტენზიის განვითარებაში” საჯარო დაცვა

2018 წლის 12 მარტს, 16:00 საათზე, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ.#33) სააქტო დარბაზში შედგება ნინო ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის “ენდოგენური უაბაინის და მარინობუფაგენინის როლი ესენციური ჰიპერტენზიის განვითარებაში” საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გაიანე სიმონია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  

ექსპერტები: შალვა პეტრიაშვილი - პროფესორი;  ალექსანდრე ქისტაური - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  მარინა მათიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.