2020 წლისთვის აბიტურიენტები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ჩააბარებენ ოთხ სავალდებულო საგანს

University Entrants Will Pass Four Obligatory Subjects for 2020 Academic Year

University entrants will take 2020 United National Examinations with a new model. For enrolment at Tbilisi State Medical University the new model envisages passing of three obligatory subjects: Georgian language and Literature, Foreign Language and Biology. The fourth obligatory subject will be chosen out of three subjects: Physics, Chemistry and Mathematics and depends on the decision of the applicant